Funkcja motywu miłości w kształtowaniu onirycznego obrazu okupacji w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Borowskiego

Marta Dziedzicka

Abstrakt


The theme of love and its function in creation oneiric portrayal of occupation in K. K. Baczyński's and T. Borowski's works

The aim of the article is to show, by collating, that in particular works of Tadeusz Borowski and Krzysztof Kamil Baczyński appears coterminous depiction of the occupation world. Love in both authors’ works creates oneiric reality in which the cruelty is relegate to a secondary priority. Love encloses the world of the characters to “outside the windows” and “now and here”. In both autors’ works also come similar awakening, which ends oneiric creation. Parallel of Borowski’s “Farewell to Maria” (“Pożegnanie z Marią”) and Baczyński’s some erotic poems is to point out that similarities and prove the right of that thesis.

Key words: war; occupation; Baczyński; Borowski; love; oneiric;


Słowa kluczowe


wojna; okupacja; Baczyński; Borowski; miłość; oniryczność;

Bibliografia


Baczyński K. K., Autobiografia. Wiersze, wybór i posłowie Z. Majchrowski, Gdańsk 1992.

Baczyński K. K., Utwory zebrane, oprac. A. Kmita-Piorunowa i K. Wyka, Kraków 1961.

Błoński J., Pamięci Anioła [w:] Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Wrocław 1976.

Borowski T., Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991.

Drewnowski T., Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Warszawa 1977.

Okopień-Sławińska A., Sny i poetyka, „Teksty” 1973, z. 3.

Rusin J., W poszukiwaniu źródeł poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] Nad wierszami Baczyńskiego, red. G. Ostasz, Rzeszów 1998.

Tomasik T., Wojna – męskość – literatura, Słupsk 2013.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).