Bitwa pod Brenną czy pod Starymi Pupami? O nazwach bitew i wojen w polskich powieściach fantasy

Natalia Gorczowska

Abstrakt


Battle of Brenna or battle of old Bottocks? War and battle names in Polish fantasy novels

Proper names are a very important element of language in every literary work, especially in fantasy novels. They compose a map of reality unknown to the reader but they also tell the story of imagined world. Chrononyms are an example of proper names which appear in fantasy novels. They are names of historical events. Names of wars and battles are often used in books written by Andrzej Sapkowski, Ewa Białołęcka, Anna Brzezińska, Feliks W. Kres and Krzysztof Piskorski. This publication analyses how writers create chrononyms, how similar to real chrononyms names of wars and battles in fantasy books are, and what functions they perform in novels.

Key words: literary onomastics; proper name; chrononyms; names of wars; names of battles;


Słowa kluczowe


onomastyka literacka; nazwy własne; chrononimy; nazwy wojen; nazwy bitew;

Bibliografia


Bauer G., Deutsche Namenkunde, Berlin 1998.

Brzesińska A., Żmijowa harfa, Warszawa 2007.

Cieślikowa A., Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993.

Czerny A., Teoria nazw geograficznych, Warszawa 2011.

Domaciuk I., Nazwy własne w prozie Stanisława Lema¸ Lublin 2003.

Górnowicz H., Nazwy wydarzeń historycznych, „Poradnik Językowy” 1979.

Kosyl C., Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, „Onomastica” 1988, t. 32.

Rymut K., Onomastyka literacka a inne dziedziny badań nazewniczych, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993.

Sapkowski A., Pani Jeziora, Warszawa 2007.

Sarnowska-Giefing I., Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich okresu realizmu i naturalizmu, Poznań 1984.

Słownik ortograficzny PWN, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2008.

Szelewski M., Nazewnictwo literackie w utworach Andrzeja Sapkowskiego i Nika Pierumowa, Toruń 2003.

Szewczyk Ł. M., Funkcje nazw własnych w literaturze pięknej, [w:] Językoznawstwo. Materiały konferencji naukowej 14–16 marca 1995, red. K. Kallas, Toruń 1996.

Wilkoń A., Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Wrocław 1970.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).