Лексемы: «война», «борьба» и их употребление в современном русском языке

Mirosław Warchołek

Abstrakt


Lexemes "war", "battle" and their use in the modern russian language

The notion of “war” plays a crucial role in Russian linguistic worldview. On the basis of the material analyzed, one can observe that the concept of “war” represents a complex mental product which is reflected in various types of linguistic units. The purpose of cognitive interpretation of “war” is presenting how the conceptualizer formulates such a fragment of reality.

Semantic fields of the analyzed concept as used in everyday contexts constitute the theme of the paper. Material used was extracted from Russian dictionaries with explainations and confronted with everyday use of given lexis in war literature and periodicals. In recent years, the notion of Chechen War became strongly lexicalized. One can observe certain regularities conntected with describing the concept. The neutral lexeme “war” in specific conditions is subsituted with a softer linguistic sign of “battle”. The latter may have positive connotations if we consider righteous cause and ultimate values.

Key words: war; fight; conceptualization; concept; lexem; lingwistic picture of the world;


Słowa kluczowe


wojna; walka; konceptualizacja; koncept; leksem; językowy obraz świata;

Bibliografia


Apresjan J., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.

Bremer J., Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu [w:] Forum Philosophicum 7, Kraków 2002.

Karolak S., Elipsa [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.

Kiklewicz A., Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej, Łask 2007.

Kudra A., Językowe wyznaczniki obserwatora w tekście literackim (na przykładzie „Granicy” Zofii Naukowskiej), [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Lublin 2004.

Langacker R., Wykłady z gramatyki kognitywnej, pod red. H. Kardeli, Lublin 1995.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995.

Przybylska R., Kategoria punktu widzenia w badaniach nad relacjami przestrzennymi w języku, [w:] Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Ryszard Nycz, Punkt widzenia w języku i w kulturze, Lublin 2004.

Rokoszowa J., Milczenie jako fakt językowy [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. L, Kraków 1994.

Waszakowa K., Punkt widzenia konceptualizatora jako kategoria kognitywnego opisu derywatów słowotwórczych, [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Lublin 2004.

Мурзин Л. Н., Основы дериватологии, Пермь 1984.


Pełny tekst: PDF (Russian)

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).