Pamiętnikarska relacja Wirydianny Fiszerowej jako cenne źródło historyczne

Klaudia Smaza

Abstrakt


Memoirs of Wirydianna Fiszerowa as a valuable source of historical data

The purpose of this article is to present the work of Wirydianna Fiszerowa, entitled Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych (Memoirs of myself and others. A mixture of serious, interesting and trivial matters). This incredible story of life in face of the constant threat of war and of living through several political upheavals, all intertwined with personal dramas of an 18th-century woman, makes Fiszerowa's diary unique in the context of Polish memoir writing. The correlation of history and individual experiences of Wirydianna Fiszerowa herself are inseparable elements forming the narrative space of her diary. Thanks to this, Fiszerowa's memoirs are a very important source of historical data, as well as a valuable collection of universal values for future readers. The connection between memoirs or autobiographical literature and history is another issue on which this study is focused. The author of this article aims to present that old literature plays a fundamental role in understanding history, and therefore aids in the interpretation of texts from remote epochs and different cultures.

Keywords: history; diary; memoir; autobiography; war; woman;


Słowa kluczowe


historia; pamiętnik; autobiografia; wojna; kobieta;

Bibliografia


Baszczak B., Narracja i tożsamość. Paula Ricoeura hermeneutyka antropologiczna, Zielona Góra 2010.

Całek A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków 2013.

Cieński A., Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1981.

Cieński A., Z dziejów pamiętników w Polsce, Opole 2002.

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyzwanie i wyznanie, Kraków 2000.

Fiszerowa W., Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, Warszawa 1998.

Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski, Kraków 2001.

Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremskiego, Toruń 2010.

Polski Słownik Biograficzny, red. J. Firlej, K. Girdwoyń, t. VII, Kraków 1948–1958.

Ricoeur, P. Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977.

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. J. Sławiński, Wrocław 1992.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).