D'Annunzio w relacjach Konecznego

Kazimierz Gajda

Abstrakt


D’Annunzio in Koneczny’s reviews

Abstract

Feliks Koneczny, as most Polish reviewers, distanced himself from the topics of dramaticworks of Gabriele d’Annunzio. Yet due to the acting of Wanda Siemaszkowa, StanisławaWysocka and Helena Modrzejewska he explained with great interest the poetics (style,imagery) and staging (word, gesture, movement) of Il sogno di un mattino di primavera (1897)and La Gioconda (1899) in Cracow theatre.

Keywords: „Przegląd Polski”, Municipal Theatre in Cracow, dramatic text, performance


Słowa kluczowe


„Przegląd Polski”; Teatr Miejski w Krakowie; tekst dramatyczny; gra sceniczna;

Bibliografia


Gajda K., Słownik polskich krytyków teatralnych, red. nauk. E. Udalska, t. 1, Warszawa 1994.

Gajda K., Świat krytycznoteatralny Feliksa Konecznego, Kraków 2006.

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 4 bez zmian (dodruk), Wrocław–Warszawa–Kraków 2007.

Marchesani P., Gabriele d’Annunzio sulle scene del Teatr Miejski di Cracovia (1901–1905), [w:] Studi slavistici in ricordo di Carlo Verdiani, a cura di A.M. Raffo, Pisa 1979.

Mrazek S., Środki ekspresji pozasłownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przybyszewskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

Pavis P., Słownik terminów teatralnych, słowo wstępne napisała A. Ubersfeld, przeł., oprac. i uzup. opatrzył S. Świontek, wyd. 2 bez zmian, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.

Podraza-Kwiatkowska M., Pro et contra. Polscy krytycy o Gabrielu d’Annunzio, [w:] tejże, Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985.

Solarska-Zachuta A., Repertuar teatru krakowskiego 1899–1905, Warszawa 1979.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).