La Polonia nelle opere letterarie di Giacomo Casanova

Luca Palmarini

Abstrakt


Polska w dziełach literackich Giacoma Casanovy

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi analizę części dzieła literackiego Giacoma Casanovy, w którejpojawia się Polska. Wenecki uwodziciel miał okazję gościć w państwie polskim przez kilkamiesięcy, zanim zniknęło ono w następstwie rozbiorów. Owe doświadczenie opisał szerokow swoich wspomnieniach pt. Histoire de ma vie, jak również w Il Duello, kronice zdarzenia,które przytrafiło się mu z księciem Branickim i które zmusiło go najpierw do pojedynkuz księciem, a później do opuszczenia kraju. Znajomości zawarte na terenie Rzeczypospolitejzachęciły Casanovę do napisania Istoria delle turbolenze della Polonia, historycznego traktatuo kraju; dzieło jednak zostało nieukończone, co było powodem gorzkiej polemiki. Dziękiwnikliwemu obserwatorowi możemy uzyskać cenne uwagi nie tylko dotyczące charakteruautora, ale również Polski tamtych czasów. Informacje te w większości przypadków mająswoje odzwierciedlenie w dowodach historycznych i ukazują nam piękny portret ówczesnegospołeczeństwa polskiego.

Słowa kluczowe: Giacomo Casanova, Giacomo Casanova w Polsce, Histoire de ma vie, Istoriadelle turbolenze della Polonia

 

Poland in the literary works of Giacomo Casanova

Abstract

The present article contains an analysis of Giacomo Casanova’s literary work, in which Polandappears. The Venetian seducer had stayed in Poland for several months before the countrydisappeared due to partitions. He described his experience in memoirs entitled Histoire dema vie, as well as in libretto Il Duello which chronicles an incident involving duke Branickiand which forced him to first duel the duke and later to leave the country. ConnectionsCasanova made in Poland stimulated him to write Istoria delle turbolenze della Polonia,a historical treatise about the country. However it was never finished which resulted in bitterdispute. Thanks to the soul of inquisitive observer we are given remarks concerning not onlythe author’s character but also those on Poland of that time. Said information is most oftenreflected by historical evidence and give us a perfect picture of Polish society of that period.

Keywords: Giacomo Casanova, Giacomo Casanova in Poland, Histoire de ma vie, Istoria delleturbolenze della Polonia


Słowa kluczowe


Giacomo Casanova; Giacomo Casanova in Polonia; Histoire de ma vie; Istoria delle turbolenze della Polonia;

Bibliografia


Bazzarini A., Piccola enciclopedia, ovvero vocabolario usuale-tascabile, scientifico, artistico, biografico, geografico, filologico ecc. della lingua italiana, vol. I, Torino 1853.

Bersano B.M., La letteratura polacca, Milano 1968.

Cagli V., Giacomo Casanova e la medicina del suo tempo, Roma 2012.

Casanova G., Histoire de ma vie, voll. XII, Wiesbaden et Paris 1960–1962.

Casanova G., Storia della mia vita, Chiara P. e Roncoroni F. (a c. di), Milano 1989.

Casanova G., Istoria delle turbolenze della Polonia dalla morte di Elisabetha Petrowna fino alla pace fra la Russia e la porta Ottomana in cui si trovano tutti gli avvenimenti cagione della rivoluzione di quel regno, Gorizia 1774.

Giacomo G., Il Duello, http://www.classicistranieri.com/liberliber/Casanova,%20Giacomo/il_due_p.pdf.

D’Ancona A., Un avventuriere del secolo XVIII, «Nuova Antologia» 1882, due articoli, datati rispettivamente 1 febbraio e 1 agosto.

Gamba B., Giacomo Casanova, [in:] Tipaldo E. (a c. di) Biografie degli italiani illustri, vol. II, Venezia 1841.

Lanza M., Di Giacomo Casanova e delle sue «Memorie», Venezia 1877.

Molmenti P., Carteggi casanoviani, Milano (privo di data di pubblicazione).

Palmarini L., L’amore, la storia e la bella compagnia a Breslavia, «Italica Wratislaviensia» 5, 2014, pp. 147–175.

Żaboklicki K., Il teatro goldoniano in Polonia tra Sette e Ottocento, [in:] Da Dante a Pirandello saggi sulle relazioni letterarie italo-polacche, Warszawa–Roma 1994, pp. 68–80.

Żaboklicki K., La Polonia di Giacomo Casanova, [in:] Tra l’Italia e la Polonia, Warszawa–Roma 2005, p. 178–192.

(Voce) Valerio Valerj: http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/valeri-valerio/.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).