Komedia dell'arte: między lokalnością a globalnością

Aleksandra Koman

Abstrakt


Commedia dell’arte: between localism and globalism

Abstract

Subject to the present review is Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekinai Pulcinelli of Ewa Bal. The author analyzes Italian dialectical theatre from a doubleperspective: local and global mobility of culture. She observes how two principal masks ofcommedia dell’arte – Harlequin and Pulcinella – evolved over the years, by investigating theirrelation to political context that may result in domestication or foreignization.

Keywords: Ewa Bal, commedia dell’arte, intercultural transfer, cultural mobility, localism andglobalism of the theatre, Harlequin, evolution of masks, dialectical theatre, drama in politicalcontext


Słowa kluczowe


Ewa Bal; komedia dell’arte; transfer międzykulturowy; mobilność kulturowa; lokalność i globalność teatru; Arlekin; Pulcinella; ewolucja masek; teatr dialektalny; dramat w kontekście politycznym;

Bibliografia


Bal E., Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli, Kraków 2017.

Carlson M., Speaking in Tongues. Language at Play in the Theatre, Ann Arbor 2006.

Greenblatt S., Mobilność kulturowa: wprowadzenie, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, „Didaskalia” 2011, nr 106.

Hobsbawm E.J., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, przeł. J. Maciejczyk, M. Starnawski, Warszawa 2010.

Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, przeł. A. Dębicki, Warszawa 1967.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).