Kontakty Pietra Bemba z Polakami

Daria Kowalczyk

Abstrakt


The relationship between Pietro Bembo and Poles

Abstract

The article presents the relationship between one of the main representatives of Italianhumanism – Pietro Bembo – with Poles. The most important aspect was his friendship withKlemens Janicki who studied in Padua in 1538–1540. His works are a testimony of contactshe had established when in Italy. Bembo was mentioned in Janicki’s works (Variae Elegiae IX,Epigrammata LII). Another element connecting the Italian with Poles were congratulatoryletters on his cardinal appointment. The newly-appointed cardinal was congratulated by kingSigismund the Old via enigmatic figures of Jan Wincenty Dulcis de Lasco and Piotr Kmita.A trace of Bembo’s contact with Poles is also the formal correspondence of his while being thesecretary of Pope Leo X.

Keywords: Pietro Bembo, Klemens Janicki, Renaissance, humanism


Słowa kluczowe


Pietro Bembo; Klemens Janicki; renesans; humanizm;

Bibliografia


Backvis C., Szkice o kulturze staropolskiej, wyb. i oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975.

Bartel O., Jan Łaski, cz. 1: 1499–1556, Warszawa 1955.

Barycz H., Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), Kraków 1938.

Brüstiegerowa J., Guarino a Polska, „Kwartalnik Historyczny” 1925, t. 39.

Burke P., The Spread of Italian Humanism, [w:] The Impact of Humanism on Western Europe, red. A. Goodman, A. MacKay, London–New York 1990.

Comnen Papadopoli M., Historia gymnasii Patavini, Venetiis 1726.

Cronia A., La conoscenza del mondo slavo in Italia, Padova 1958.

Ćwikliński L., Klemens Janicki. Poeta uwieńczony (1516–1543), Kraków 1893.

Garbacik J., Kallimach jako dyplomata i polityk, Kraków 1948.

Giomi L., L’istinto e la ragione di Filippo Buonaccorsi italiano di Polonia, Poggibonsi 1994.

Janicki K., Carmina. Dzieła wszystkie, red. J. Krókowski, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

Kidwell C., Pietro Bembo: Lover, Linguist, Cardinal, Montreal 2004.

Kosiecki L., Pochwała Piotra Tomickiego biskupa krakowskiego i podkanclerza koronnego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego” 1821, t. 6.

Krzywy R., Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janickiego, „Terminus” 2011, nr 1.

Lenart M., Lazzaro Bonamico – buon amico con tutti – i jego relacje z Polakami, [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013.

Lewański J., Włosko-polskie związki literackie i kulturalne, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1998.

Maver G., Literatura polska i jej związki z Włochami, wyb., przeł. i oprac. A. Zieliński, Warszawa 1988.

Mosdorf J., Komentarz, [w:] K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, red. J. Krókowski, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

Nowicka-Jeżowa A., Poeci polscy doby humanizmu wobec Rzymu, „Ruch Literacki” 2012, R. 53, z. 6.

Olkiewicz J., Kallimach doświadczony, Warszawa 1981.

Opera del Card. P. Bembo ora per la prima volta tutte in un corpo, Venetiis 1729.

Paparelli G., Callimaco Esperiente (Filippo Buonaccorsi), Salerno 1971.

Pasztor A., Dunajów kolebką renesansu w Polsce, Siedlce 2007.

Plater S., Mała encyklopedya polska, t. 1, Leszno–Gniezno 1841.

Stolfi L., Il Rinascimento in Polonia, Bologna 1979.

Ulewicz T., Iter Romano-Italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999.

Wisłocki W., Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1–2, Kraków 1877–1881.

Wyczański A., Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506–1548), Warszawa 1990.

Zarębski I., Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami, Kraków 1939.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).