Świat onimiczny sagi o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego w przekładzie na język włoski

Artur Gałkowski

Abstrakt


The onymic world in the Andrzej Sapkowski’s saga of the Witcher, translated into Italian

Abstract

The paper presents the results of the analysis of the names in Italian translation of AndrzejSapkowski’s fantasy saga series about The Witcher, and the video game inspired by it. The author of the article distinguishes tendencies in the applied translation mechanismsappropriate for the literary and video game space. He discusses the representative rangesof names associated with characters, places, and other objects individually identified in TheWitcher’s story. He also details the motivation for the translation and unsuccessful choicesthat affect some of the translations of The Witcher’s onymy into Italian.

Keywords: Andrzej Sapkowski, fantasy, The Witcher, onymy, literary onomastics, translation


Słowa kluczowe


Andrzej Sapkowski; fantasy; wiedźmin; onimia; onomastyka literacka; przekład;

Bibliografia


Allen J., Encyklopedia fantasy, przeł. P. Lewiński, Warszawa 2006.

Domaciuk-Czarny I., Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy, Lublin 2015.

Herceg G., I cosiddetti „nomi parlanti” nel Decameron, [w:] VII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Firenze 4–8 Aprile 1961, red. B. Migliorini, Firenze 1963, s. 189–199.

Knapik K., Polskie jednostki leksykalne z prasłowiański rdzeniem *vĕd-, „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, nr 3 (7), s. 11–21.

Sapkowski A., Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa 2011.

Szelewski M., Nazewnictwo literackie w utworach Andrzeja Sapkowskiego i Nika Pierumowa, Toruń 2003.

Trębicki G., Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2009.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).