"Wszystko już tu było, od samego początku" - "Mikrokosmosy" Claudia Magrisa jako triesteńska auto/bio/geografia

Natalia Chwaja

Abstrakt


„It was all there already, from the beginning” – Microcosms by Claudio Magris as a Triestineauto/bio/geography

Abstract

The aim of my article is to study the relation between the subject and the city, focusing on thecase of an autobiographic essayistic novel by a contemporary Italian writer Claudio Magris.The space of Trieste, author’s native city, plays a multiple role in the Microcosms narration.On one hand, it works as a “mnemotechnical pretext” for the protagonist’s sentimentaljourney into the past, both individual and collective. On the other hand, the city space canbe seen as an active factor, shaping the hero’s “triestine” state of mind and reflecting itself inthe novel’s poetics. In my analysis, I refer to some essential categories of geopoetics (“auto/bio/geography” by Elżbieta Rybicka, Tadeusz Sławek’s and Stefan Symotiuk’s interpretationsof genius loci), as well as to Walter Benjamin’s oeuvre, which I consider one of the mostimportant Microcosms’ intertexts.

Keywords: Claudio Magris, Trieste, city, auto/bio/geography, space, genius loci


Słowa kluczowe


Claudio Magris; miasto; Triest; auto/bio/geografia; przestrzeń; genius loci;

Bibliografia


Ara A., Magris C., Trieste. Un’identità di frontiera, Torino 2007.

Benjamin W., Berlińskie dzieciństwo około roku tysiąc dziewięćsetnego, przeł. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8/9.

Fertilio D., Magris. Esilio nel cerchio incantato, „Corriere della Sera” 1996, nr z 24 VIII.

Gilloch G., Myth and Metropolis: Walter Benjamin and the City, Cambridge 1997.

Magris C., Miejsca literatury – Triest, [w:] tegoż, Itaka i dalej, przeł. J. Ugniewska, Sejny 2009.

Magris C., Mikrokosmosy, przeł. J. Ugniewska, A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 2002.

Magris C., Prefazione, [w:] W. Benjamin, Immagini di città, przeł. na j. włoski G. Backhaus i in., Torino 2007.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Rybicka E., Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.

Sławek T., Vedi Napoi, e poi muori! Neapol i genius loci, [w:] Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne, red. tenże, A. Wilkoń, współpr. Z. Kadłubek, Katowice 2007.

Symotiuk S., Filozofia i genius loci, Warszawa 1997.

Szalewska K., Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim, Kraków 2012.

Zeidler-Janiszewska A., Berlińskie loggie – paryskie pasaże. Miasto jako „pretekst mnemotechniczny”, [w:] Pisanie miasta – czytanie miasta, red. taż, Poznań 1997.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).