Różne twarze Kurta Suckerta - o twórczości Curzia Malapartego w Polsce

Agnieszka Liszka-Drążkiewicz

Abstrakt


Various faces of Kurt Suckert – Curzio Malaparte’s works in Poland

Abstract

The article aims at showing the presence of Curzio Malaparte’s prose in Poland, mainly bycharacterizing subsequent Polish translations of individual works of the writer, as well as reactions to them exhibited by critics and interest of the readers. Out of necessity, the articleis only an outline, however, it can be a base for further analysis of reception of Malaparte’swriting in Poland. From the information gathered on publications of the Italian authors aninteresting model emerges. It links the changes in popularity of Malaparte in Poland withhistoric events and political situation.

Keywords: Curzio Malaparte, Kaputt, Polish press, reception, translation


Słowa kluczowe


Curzio Malaparte; Kaputt; prasa polska; recepcja; przekład;

Bibliografia


Borejsza W.J., Mussolini był pierwszy…, Warszawa 1989.

Breza T., Spiżowa brama. Notatnik rzymski, Warszawa 1995.

Bułka B., Curzio Malaparte, „Przemiany” 1957, nr 32, s. 8.

Ciemiński R., Dramat uwikłania w historię, „Zdanie” 1982, nr 9, s. 56–58.

Czardybon M., „Jeżeli nie wierzycie, to popatrzcie tu, na mój talerz”. Prawda konfabulacji w prozie reportażowej Curzia Malapartego, „Tekstualia” 1916, nr 4, http://www.tekstualia.pl/images/ArchiwumNumerow/47_4_2016/Czardybon_Marcin-Jezeli_nie_wierzycie.pdf [dostęp: 31.05.2017].

Komorowski A., [recenzja, b. t.], „Nowe Książki” 1999, nr 5, s. 56–57.

Legenda Lenina, „Agencja Prasowa Antykomunistyczna” 1938, nr 27 (110), s. 3–4.

Majewski P., Malaparte i ksero, „Kultura Liberalna” 2010, nr 95, http://kulturaliberalna.pl/2010/11/02/majewski-malaparte-i-ksero/ [dostęp: 31.05.2017].

Malaparte C., Historia jutra, przeł. Z. Hertz, „Kultura” 1949, nr 6 (23), s. 85–171.

Malaparte C., Kaputt, przeł. A. Breza, „Uwaga” 1957, nr 9, s. 4–5; nr 10, s. 5.

Malaparte C., Kaputt, przeł. A.Z., „Orzeł Biały” 1944, nr 25–30.

Malaparte C., Kaputt, przeł. F. Welczar, „Przekrój” 1958, nr 665, 667–671, 673–675, 677–679.

Malaparte C., Legenda Lenina, przeł. W. Komarnicka, S. Łukomski, Warszawa 1938.

Malaparte C., …opowiada o przygodzie z czasów okupacji w krakowskiej restauracji, przeł. E. Zawada, „Przekrój” 1973, nr 1475, s. 16.

Malaparte C., O Warszawie w sierpniu 1920 roku, przeł. L. Hass, „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 34, s. 10–11.

Malaparte C., Skóra, przeł. F. Welczar, „Przekrój” 1959, nr 760–768; 1960, nr 769.

Malaparte C., Skóra. Róże z ciała, przeł. N. Kracherowa, „Kultura” 1973, nr 22, s. 8.

Malaparte C., Technika zamachu stanu, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 16 (433), s. 2–3.

Malaparte C., Zima w Polsce, przeł. A. Adamczyk-Aiello, „Życie Literackie” 1987, nr 36, s. 2, 12.

Maśnica A., [recenzja, b. t.], „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 4, s. 12.

Michałowska B., Pisarz Wojny Narodów, „Polityka” 1963, nr 1, s. 1, 6–7.

Rzymowski W., [b. t.], „Wiadomości Literackie” 1932, nr 16 (433), s. 2.

Saba U., Portret Malapartego, przeł. J. Mikołajewski, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 2, s. 65–68.

Stadnicki J., Jak się dziś pisze?, „Więź” 1963, nr 7/8, s. 221–224.

Szczęsna J., [recenzja, b. t.], „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 264, dod. s. 10.

Szwarcenberg-Czerny K., Curzio Malaparte autor „Techniki zamachu stanu”, „Za i Przeciw” 1957, nr 27, s. 5.

Terlecki O., Curzio Malaparte. „Kaputt”, „Życie Literackie” 1963, nr 10, s. 9.

Ugniewska J., Curzio Malaparte: przygody włoskiego intelektualisty, „Odra” 1986, nr 2, s. 54–57.

Valcini A., Malaparte w warszawskim getcie. Z notatek korespondenta, przeł. A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 1990.

Wańkowicz M., Wojna i pióro, Warszawa 1974.

Ziółkowska-Boehm A., Na tropach Wańkowicza: po latach, Warszawa 2009.

Żukrowski W., Przedmowa, [w:] C. Malaparte, Kaputt, przeł. B. Sieroszewska, Warszawa 1962, s. 5–9.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).