Ofelia Pirandella: rozważania nad kobiecym szaleństwem

Aleksandra Koman

Abstrakt


Ophelia of Pirandello: reflections around female madness

Abstract

The article is devoted to an analysis of Luigi Pirandello’s drama As You Desire Me which drawsinspiration from an actual event connected with questions on the identity of a person sufferingfrom amnesia. Unlike the real incident, the main character of Pirandello’s is a woman knownonly by her alias Stranger, as the main theme of the drama is establishing her true identity. Thepresent article aims at proving that Pirandello’s drama is not a criminal mystery, but rathera deep reflection on the notion of human personality which in the case of a woman receivesnew, interesting meanings. One of them is spotting the correspondence between Pirandelli’sStranger and Shakespeare’s Ophelia, as madness of both characters appears to have similarroots: female’s insanity seen through the prism of both dramas appears as defiance againstthe culture of patriarchy, but also stems from the conviction of one’s own emptiness andundefinedness. In this context, referring to studies on feminist criticism (E. Shawalter,K. Kłosińska, K. Woźniak), including studies on female hysteria is of relevance. Even thoughthe structure of drama appears to lead to a finale in which the truth about the character isuncovered, Pirandello does not reveal her true identity. However, questions on female identityand female madness are worth reflecting upon, even if they remain unanswered.

Keywords: Luigi Pirandello, As you desire me, impersonality, Ophelia, tarantism, Jean-MartinCharcot, Aleksandra Mianowska, female madness, female identity, Elaine Showalter, feministliterary criticism


Słowa kluczowe


Luigi Pirandello; Jaką mnie pragniesz; bezosobowość; Ofelia; tarantyzm; Aleksandra Mianowska; Jean-Martin Charcot; kobiece szaleństwo; kobieca tożsamość; Elaine Showalter; krytyka feministyczna;

Bibliografia


Adamski J., Wstęp, [w:] Teatr Pirandella, Kraków 1976.

Aspersi N., L’eterno smemorato, „La Repubblica” 1988, 21 X, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/10/21/eterno-smemorato.html [dostęp: 15.11.2017].

Baer U., Fotografia i histeria: ku poetyce flesza, przeł. K. Bojarska, „Teksty Drugie” 2013, nr 4.

Brahmer M., Wstęp, [w:] L. Pirandello, Dramaty, Warszawa 1960.

Eustachiewicz L., Luigi Pirandello, Warszawa 1982.

Kłosińska K., Figura XIX-wiecznej histeryczki, [w:] tejże, Miniatury. Czytanie i pisanie „kobiece”, Katowice 2006.

Lyons B., The Iconography of Ophelia, „English Literary History” 1944, nr 44.

Mikołejko Z., Śmierć, zmysły, szaleństwo (i lustro czarnej wody), [w:] Spektakle zmysłów. Praca zbiorowa, red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska, Warszawa 2010.

Showalter E., Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej, przeł. K. Kujawińska-Courtney, W. Ostrowski, „Teksty Drugie” 1997, nr 4 (teksty oryginalny w: Shakespeare and the Question of Theory, red. P. Parker, G. Hartman, New York–London 1997).

Szczepański J.A., Kraków, wizyta teatralna, „Trybuna Ludu” 1961, nr 300.

Tarantismo [hasło], http://www.treccani.it/enciclopedia/tarantismo/ [dostęp: 15.11.2017].

Topolewski J., Rozbić triadę. Histeria, kobiecość, feminizm – według Elaine Showalter, [w:] Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury. Praca zbiorowa, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000.

Woźniak K., Jedna, żadna i sto tysięcy. Włoszka jako medium [w druku].


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).