"Słowa nawracające" – somantyczność w poezji Jerzego Ficowskiego. Pisane pożydowskim oksymoronem

Daria Nowicka

Abstrakt


Words returning ‒ soma and semantics in the poetry of Jerzy Ficowski. Writing in post-Jewish oxymoron

The work of Jerzy Ficowski, the author of Odczytanie popiołów, Ptak poza ptakiem, Amulety i definicje, raises the problem of postmemory and re-tale. This is self-contained intimate poetry that witnessed historic and aesthetic changes after the Holocaust. This problem, in soma-semantic context, is presented through the interpretation of selected poems, which combines an aspect of body and meaning. The essence of Jerzy Ficowski’s poems is bordeland language which is visible in the poems concerning the memory of the Jews and Roma. It is in these poems that Ficowski expands the semantic and social limits of ‘post-Jewish’ category by using various memory formulas such as transformation and repetition.

Key words: post-war poetry; memory; post-memory; borderland language; Extermination; testimony; empathy;


Słowa kluczowe


poezja powojenna; pamięć; postpamięć; język pogranicza; Zagłada; Ficowski; świadectwo; empatia;

Bibliografia


Czwordon P., Empatia i obserwacja: o poezji Jerzego Ficowskiego, Poznań 2010.

Dąbrowski S., Pełnie nadrealne (Próba odczytania utworu Jerzego Ficowskiego «Puste miejsca po …», „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 1977, z. 54 (457).

Engelking B., Zagłada i pamięć. Doświadczenia Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001.

Kandziora J., Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947–2009, Sejny 2010.

Kandziora J., Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2009, nr 4.

Kobielska M., Nastrajanie pamięci: artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego, Kraków 2010.

Kuczyńska-Koschany K., „Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Poznań 2013.

Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2011.

Panas W., Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

Szymaniak K., Słowa (po)żydowskie. Głos, który ich przeżył, „Cwiszn” 2011, nr 1–2.

Wantuch W., Pożydowskie, czyli czyje?, „Polonistyka” 2005, nr 6.

Wcielenia Jerzego Ficowskiego: według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, oprac. P. Sommer, Sejny 2010.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).