„Na nagłej i niespodziewanej sprężynie!”, czyli "Makowskie bajki" jako pogranicze poezji dziecięcej i poetyckiego mitu dziecka

Paulina Czwordon-Lis

Abstrakt


„Na nagłej i niespodziewanej sprężynie” – Makowskie bajki as a borderland of children poetry and the poetic myth of a child

This paper reads Jerzy Ficowski’s Makowskie bajki, a poetry volume/series written under the influence of chosen Tadeusz Makowski’s paintings, as a separate work situated somewhere in the ‘borderland’ of children and adult literature, or as literature that does not clearly define its target. The main context for this interpretation of the cycle are mainly children poems by Ficowski. Some of his early poems from 1957–1974, especially the Zmierzch o świcie poem, are significant as sources of the artistic myth of a child, derived from the visions of Bruno Schulz and Witold Wojtkiewicz, visions troubling and extending beyond the children’s understanding. The paper examines the artistic consequences of the inspirations coming from both sides of this literary border.

Key words: children literature; poetry for children; poetic myth; literary borderland; childhood; poetry series; Tadeusz Makowski;


Słowa kluczowe


literatura dziecięca; poezja dla dzieci; poetycki mit; pogranicza literackie; dzieciństwo; cykle poetyckie; Tadeusz Makowski;

Bibliografia


Baluch A., Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych, dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005.

Bechlerowa H., Koniczyna pana Floriana, il. K. Witkowska, Warszawa 1966.

Cieślak R., Różewicz i Makowski. Poezja wobec malarstwa, [w:] Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, red. M. Kisiel i W. Wójcik, Katowice 1998.

Czwordon P., Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego, Poznań 2010.

Ficowski J., Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002.

Ficowski J., W sierocińcu świata. Rzecz o Witoldzie Wojtkiewiczu, Warszawa 1993.

GL [G. Leszczyński], Ficowski Jerzy, [hasło w:] Słownik literatury dla dzieci i młodzieży, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002.

Herbert Z., Makowski, [w:] tegoż, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998, Warszawa 2001.

Kielar-Turska M., Przetacznik-Gierowska M., Z zagadnień recepcji poezji lirycznej przez dzieci sześcioletnie, [w:] Dziecko jako odbiorca literatury, pod red. M. Kielar-Turskiej i M. Przetacznik-Gierowskiej, Warszawa 1992.

Miłobędzka K., W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia, Wrocław 2008.

Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. nauk. G. Leszczyński, D. Świerszczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009.

Ożóg Z., Nocne pejzaże w liryce dla dzieci, Toruń 2002.

Papuzińska J., Drukowaną ścieżką, Łódź 2001.

Pytlewska A., Sommer dziecko, Sommer dzieciom, [w:] Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, Poznań 2010.

Siewierski J., Makowskie bajki, „Nowe Książki” 1960, nr 18.

Słownik literatury dla dzieci i młodzieży, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002.

Sommer P., Wszystko, co to trochę wiem (o poezji Jerzego Ficowskiego), [w:] Jerzy Ficowski, Wszystko to, czego nie wiem, Sejny 1999.

Szóstak A., W poszukiwaniu tożsamości. Liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Zielona Góra 2007.

Wyka K., Makowski, Kraków 1963.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).