Ficowski monografista

Marcin Romanowski

Abstrakt


Ficowski as a monographist

The article deals with topic of reading practices of Jerzy Ficowski as a monographist of Bruno Schulz and Witold Wojtkiewicz. The crucial features of Ficowski’s monographical discourse are deep emotional engagement, creation of researcher-amateur sceptical of practices of professional scholars, humbleness towards the text and respect for its singularity.

Key words: Schulz; Wojtkiewicz; monograph; ethics of interpretation; art of interpretation; Epiphany;


Słowa kluczowe


Schulz; Wojtkiewicz; Monografia; Etyka interpretacji; Sztuka interpretacji; Epifania;

Bibliografia


Attridge D., Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007.

Baron M., Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego, Katowice 2014.

Kuczyńska-Koschany K., Pisać patrząc – kreski Jerzego Ficowskiego, [w:] Bruno Schulz: teksty i konteksty. Materiały VI Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, red. W. Meniok, Drohobycz 2016.

Nycz R., Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, (w:) Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2002.

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył P. Sommer, Sejny 2010.

Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).