Królowie cygańscy w II Rzeczypospolitej. Wokół dorobku Jerzego Ficowskiego na temat sprawy cygańskiej w okresie międzywojennym

Alicja Gontarek

Abstrakt


Kings of the Gypsies in interwar Poland. Jerzy Ficowski’s works on the Gypsies in the interwar period

The article discusses the research conducted by Jerzy Ficowski on the Kings of the Gypsies from the Kwiek clan. Finding of it have been presented in his work entitled Cyganie na polskich drogach. It also constitutes a polemic on the main theses that have been included in the aforementioned work which refers to such key issues as the cultural and linguistic origins of the Kwiek clan, their form of kingly rule, the areas and types of activities undertaken by their kingly leaders, or their alliance with Piłsudski’s block in interwar Poland.

Key words: Interwar Poland; Gypsies; gypsy kings; Jerzy Ficowski; Kwieks’ family; Piłsudski’s block;


Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; Cyganie; Jerzy Ficowski; królowie cygańscy; Kwiekowie; obóz piłsudczykowski;

Bibliografia


Dziennik Ustaw 1927, nr 92, poz. 822 i 823.

„Chwila” 1936.

„Echo” 1932.

„Gazeta Polska” 1931.

„Gazeta Robotnicza” 1928, 1930.

„Goniec Wielkopolski” 1931.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1931–1933, 1935–1939.

„Kurjer Wileński wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim” 1937.

„Nowy Dziennik” 1928.

„Polska Zbrojna” 1931.

„Robotnik” 1930.

„Tygodnik Ilustrowany” 1937.

Barany Z., The East European Gypsies. Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics, Cambridge 2002.

Bartosz A., Gazetowy wizerunek Roma, [w:] Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, red. B. Weigl, M. Formanowicz, Warszawa 2008.

Ciałowicz A. Wojny chasydów arcyciekawe. Nowy Sącz–Sadogóra 1868–1869, Warszawa 2010.

Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Warszawa 1985.

Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

Gontarek A., Cyganie jako problem społeczny na wsiach Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX w. w świetle prasy dla ludu, „Facta Simonidis” 2016, nr 1.

Gontarek A., Cyganie w Królestwie Polskim w świetle doniesień „Kuriera Warszawskiego” jako przykład obiektywnego zapisu ich obecności na ziemiach polskich (do 1914 roku), „Studia Mazowieckie” 2016, nr 1 [przyjęty do druku].

Gontarek A., Problematyka cygańska w prasie narodowej w latach 1935–1939 (na przykładzie „Warszawskiego Dziennika Narodowego”), „Studia Historica Gedanensia” 2017, nr 8 [przyjęty do druku].

Marushiakova E., Popov V., Gypsy/Roma Migrations from 15th century till nowadays, [w:] Proceedings of International Conference „Romani Mobilities in Europe: Multidisciplinary Perspectives”, ed. N. Sigona, Oxford 2010.

Mirga A., Romowie – proces kształtowania się podmiotowości politycznej, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989), red. W.P. Madajczyk, Warszawa 1989.

Mirga A., The Effects of State Assimilation Policy on Polish Gypsies, „Journal of the Gypsy Lore Society 5” 1993, vol 3, no 2.

Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994.

Moszczyński J., Z historii polskiej daktyloskopii, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 26.

Mróz L., Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII wiek, Warszawa–Oświęcim 2001.

Paruch W., Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Obóz piłsudczykowski (1926–1939), [w:] Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji: rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001.

Yoors J., Cyganie, Kraków 1973.


Pełny tekst: PDF

Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).