Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Maszynopis:

 • Objętość tekstu do 40 000 znaków ze spacjami (łącznie z bibliografią, słowami kluczowymi i streszczeniem).
 • Na osobnej stronie prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, nazwa i adres reprezentowanej instytucji naukowej, adres prywatny oraz e-mail.
 • Prosimy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do połowy strony znormalizowanego tekstu), słowa kluczowe oraz bibliografię przedmiotową.
 • Tytuł artykułu pogrubioną czcionką (14 punktów) i wyśrodkowany.
 • Tekst – czcionka Times New Roman (12 punktów), odstępy między wierszami 1,5.
 • Marginesy 2,5 cm, tabulator 1,0 cm, numeracja stron – u dołu w prawym rogu.
 • W zapisie tytułów utworów, artykułów i rozpraw należy stosować kursywę.
 • Cytaty umieszczamy w cudzysłowie.
 • Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów.
 • Numeracja ciągła w obrębie całego artykułu.
 • Artykuł prosimy dostarczyć na adres Redakcji w formie wydruku komputerowego (wydruk jednostronny, bez skreśleń i poprawek) oraz w wersji elektronicznej (format doc lub rtf).

Przypisy

 • Przypisy (czcionka 10 pkt.) wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji, wstawiane u dołu strony. Według wzorów:
  J. Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003, s. 35.
  M. Wołk, Późne wtajemniczenie (O „Śmierci w Wenecji” Thomasa Manna), [w:] Z problemów prozy inicjacyjnej, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2003, s. 268–283.
  J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 2002.
  A. Okopień-Sławińska, Sny i poetyka, „Teksty” 1972, nr 2.

  Prosimy o stosowanie następujących skrótów:
  • jeżeli książka lub artykuł były cytowane w poprzednim przypisie: tamże.
  • jeżeli książka cytowana była wcześniej: dz. cyt.

Bibliografia:

 • Układ alfabetyczny; pozycje wg wzoru: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, ─ adres wydawniczy (miejsce i rok wydania). W przypadku artykułu należy podać: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł wyróżniony kursywą, ─ tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej, ─ rok wydania, ─ numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem.

Tabele, ryciny, rysunki, wykresy itp. prosimy dołączyć w osobnych plikach. W tekście na lewym marginesie prosimy zaznaczyć miejsce umieszczenia tabel, rycin, wykresów itp.

Fotografie powinny być nienagannie pod względem technicznym. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG, zapisane w osobnym pliku na nośniku (płyta CD, DVD). Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe Illustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF (z możliwością edycji).

Autorzy tekstów przyjętych do druku winni w terminie 14 dni od daty informacji o przyjęciu tekstu przesłać na adres redakcji deklarację o oryginalności artykułu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. W przypadku prac wieloautorskich oświadczenie podpisuje każdy autor.

Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach.

Redakcja ma trzy miesiące na poinformowanie autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Prawa autorskie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Copyright for articles published in Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria is retained by the authors.

By submitting their works the authors agree that, upon the acceptance, the rights for the first publication (both in electronic and printed form) are granted to the Pedagogical University of Cracow and Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

The authors agree that the article can be downloaded from the journal's web site by anyone for noncommercial purposes.

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).