Historia czasopisma

Czasopismo „Studia Historicolitteraria” redagują pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UP. Wydawane jest ono jako rocznik w serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. W obecnym kształcie periodyk ukazuje się od 2011 r., natomiast jego tradycja sięga 1961 roku, kiedy to ukazał się pierwszy numer „Prac Historycznoliterackich” jako podseria ówczesnego Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W latach 1961–1998 opublikowano łącznie dwanaście tomów czasopisma. Pod wpływem zmiany nazwy uczelni w 1999 roku nastąpiła również modyfikacja tytułu rocznika na „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Pod obecną nazwą czasopismo funkcjonuje od 2009 roku i dotąd ukazało się siedem numerów.

W latach 1961–1976 Komitetem Redakcyjnym „Prac Historycznoliterackich” kierował profesor Wincenty Danek, wybitny historyk literatury i dydaktyk, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Kolejne tomy czasopisma redagowali natomiast znakomici badacze literatury, m.in. profesorowie: Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Bolesław Faron, Józef Z. Białek, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.

„Studia” publikują zarówno artykuły prezentujące i popularyzujące dorobek naukowy oraz wyniki badań pracowników Instytutu Filologii Polskiej UP, jak również ważne rozprawy badaczy z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Wynikami swoich badań dzielą się tu nie tylko znani, doświadczeni literaturoznawcy, ale i młodzi badacze, doktoranci, debiutujący autorzy, którym „Studia” umożliwiają wejście w przestrzeń akademickiego dyskursu. Głównym obszarem tematycznym czasopisma są szeroko rozumiane studia nad literaturą polską w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym. Tematy poszczególnych tomów odnoszą się ponadto do krytyki literackiej i teatralnej, do epistolografii i pamiętnikarstwa, do współczesnych metodologii literaturoznawczych, komunikacji literackiej, topiki literackiej, do współczesnej kultury literackiej, literatury popularnej i twórczości dla młodego czytelnika.Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).