Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria publikują oryginalne rozprawy z zakresu literaturoznawstwa. Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Główne działy:

A. Studia i rozprawy
historia i teoria literatury
kultura literacka
krytyka literacka  
B. Przeglądy i omówienia
C. Materiały

 

Rada Naukowa:

 • Tadeusz Budrewiczprzewodniczący (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
 • Wołodymyr Antofijczuk (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine),
 • Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Jan Goes (Universite d’Artois, France),
 • Margareta Grigorova (The St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgarian),
 • Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
 • Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
 • Luis Meneses Lerin (Universite d’Artois, France),
 • Christian Morzewski (Universite d’Artois, France),
 • Romuald Naruniec (Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania),
 • Siergiej Nikołajew (Institut Russkoj Litieratury RAN, Russia),
 • Jacek Popiel (Uniwersytet Jagielloński),
 • Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
 • Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
 • Marie Sobotková (Palacký University, Olomouc, Czech Republic),
 • Renata Stachura-Lupa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
 • Aleksiej Szmieliow (Moscow Pedagogical State University, Russia),
 • Alois Woldan (University of Vienna, Austria),
 • Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski).

 

Działy

Articles

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeglądy i omówienia

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Studia i rozprawy

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przeglądy krytyczne

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Od redakcji

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Proces i zasady recenzowania

 1. Teksty nadsyłane przez Autorów do „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” podlegają procedurze recenzowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. W pierwszym etapie teksty poddawane są wstępnej kwalifikacji przez zespół redakcyjny pod względem formalnym (zgodności maszynopisu z normami obowiązującymi w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i merytorycznym. Następnie, mając na względzie zachowanie najwyższych standardów oraz w trosce o rzetelność naukową, publikacja zostaje przesłana do dalszej oceny merytorycznej do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (spoza Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego), powoływanych spośród najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji.

 2. Redakcja dba o to, aby między autorami i recenzentami nie zachodził konflikt interesów (w szczególności relacje służbowe lub osobiste). Proces recenzowania jest poufny i odbywa się według modelu, w którym autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (double blind review process). Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane.

 3. Recenzje mają formę pisemną i opisową. W swej ocenie recenzent bierze pod uwagę to, czy tekst spełnia kryteria artykułu naukowego, ocenia następnie jego oryginalność i wartość merytoryczną, formę językową i stylistyczną. Wszelkie uwagi, poprawki oraz sugestie ewentualnych zmian recenzent umieszcza w tekście wydruku tak, by autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić je w ostatecznej redakcji tekstu. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie bądź niedopuszczenie artykułu do publikacji.

 4. W przypadku publikacji nadsyłanych przez doktorantów Redakcja prosi o dołączenie pisemnej rekomendacji wraz z krótkim uzasadnieniem, napisanej przez promotora lub opiekuna naukowego.

 5. Wymagania techniczno-edytorskie, jak przygotować maszynopis, zostały podane w zakładce „wskazówki dla autorów”.

 6. Teksty nadsyłane do Redakcji czasopisma „Studia Historicolitteraria” muszą być zgodne z wymogami publikacji naukowych, autorzy zaś powinni przestrzegać zasad przejrzystości, rzetelności i uczciwości, prezentując wyniki swoich badań.

 7. W trosce o rzetelność i jakość naukową zamieszczanych w roczniku artykułów, a także w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk typu ghostwriting czy też guest authorship, Redakcja czasopisma „Studia Historicolitteraria” wymaga od autorów publikacji zbiorowych ujawnienia rzeczywistego wkładu poszczególnych autorów, którzy przyczynili się do ich powstania (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń i metodologii badań, z dokładnym wskazaniem, która część artykułu została napisana przez każdego z nich, wreszcie określeniem podmiotów uczestniczących w jego powstaniu oraz finansowaniu badań).

 8. Redakcja przypomina, że ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) spotykamy się, gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a mimo tego jest autorem lub współautorem publikacji.

Recenzenci 2013–2016:

 • Andrzej Baranow (Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania),
 • Barbara Bobrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
 • Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
 • Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński),
 • Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA),
 • Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński),
 • Kazimierz Maciąg (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki),
 • Jerzy S. Ossowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
 • Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski),
 • Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Formularz recenzji (plik w formacie .doc do pobrania)

 

Polityka Open Access

Czasopismo oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 


Artykuły zawarte w AUPC.SHL są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria = ISSN 2300-5831 (print), e-ISSN 2300-5831 (online).